පටක වැසිකිළි හා තුවා

  • Tissues and Towels

    පටක සහ තුවා

    ෆෙන්චෙං ෂොන්ග් කඩදාසි නිෂ්පාදනවලට වැසිකිළි කඩදාසි, කඩදාසි තුවා, මුහුණේ පටක, ඩයපර්, කාර්මික පිසදැමීම, මේස තුවා වැනි විවිධ පටක කඩදාසි සැපයිය හැකිය. එය විවිධ වර්ණ, සැරසිලි, වයනය, රටා, සුවඳ විලවුන් හෝ තෙතමනය විය හැකිය. වැසිකිළි පටක වැසිකිළි පටක යනු පාරිභෝගිකයින් විසින් වැඩිපුරම මිලදී ගන්නා පටක නිෂ්පාදනයකි. අපෙන් බහුතරයකට වැසිකිලි කඩදාසි නොමැති බව සිතිය නොහැකිය. මෙම පටක කඩදාසි වල ගුණාත්මකභාවය ප්ලයිස් ගණන, කල්පැවැත්ම, රළුබව සහ ...